رفتن به محتوای اصلی

امام میراث فرهنگی نیست

Video file

وصیت امام خمینی(ره) به تمام اقشار جامعه